Archive for the ‘Digitale Virtuele Wereld’ Category

Het Gevoel Buiten je Lichaam Aangeraakt te Worden – onderzoek door prof. Olaf Blanke

olaf-blanke-zelf-nb25Een tijdje terug werd ik gewezen op interessant onderzoek van professor Olaf Blanke (zie afbeelding links, 1). Deze wetenschapper doet o.a. onderzoek naar wat hij ‘cognitieve neuroprotheses‘ noemt, wat je zou kunnen definiëren als ‘het plaatsen van je bewustzijn’ in iets kunstmatigs, zoals een kunstledemaat, waardoor je denkt dat iets buiten jezelf toch tot jezelf behoort.

Hij meent zelfs een verklaring te bieden voor buitenlichamelijke ervaringen. In deze bijdrage een beschrijving van een onderzoek en enkele bespiegelingen rondom de vermeende link met buitenlichamelijke ervaringen zoals die zijn beschreven door Robert A. Monroe.

HET EXPERIMENT: NAAR JE EIGEN RUG KIJKEN TWEE METER VOOR JE

In een youtube-video (2) op het kanaal van the New Scientist legt de heer Blanke zelf de opzet uit van een experiment. In dat experiment wordt een proefpersoon voorzien van een virtueel apparaat dat over de ogen wordt geplaatst. De proefpersoon ziet door deze ‘bril’ de beelden die gelijktijdig worden opgenomen door een camera die achter haar draait. De instellingen zijn zo dat het net lijkt alsof ze naar haar eigen rug kijkt, en wel zo’n kleine twee meter voor haar (zie afbeelding hieronder).

Kijken naar hoe je eigen rug wordt aangeraakt

Kijken naar hoe je eigen rug wordt aangeraakt (screenshot van 2)

Vervolgens werd de proefpersoon over de rug aangeraakt. Het bijzondere was dat na korte tijd er het gevoel ontstond alsof de persoon niet zozeer iets op haar rug voelde, maar eerder het gevoel had dat ze twee meter voor haar werd aangeraakt.

Toen ze vervolgens – nog altijd geblinddoekt – door de experimentator een stukje naar achter werd begeleid, en toen terug moest lopen naar de plek waar ze stond, bleek ze verder te lopen dan waar ze stond, alsof ze zich dermate met dat beeld van die rug had geïdentificeerd dat het bijna een stukje van haarzelf was geworden. Je kunt meer lezen over dit experiment op de site van The New Scientist (3).

VERKLARING VOOR BUITENLICHAMELIJKE ERVARINGEN?

Tot mijn verbazing hoorde ik professor Blanke ook op basis van zijn onderzoeken de suggestie lanceren dat hij hiermee op een of andere manier ook een verklaring kon bieden voor de buitenlichamelijke ervaringen die mensen kunnen hebben als ze bijvoorbeeld tijdens een operatie buiten hun lichaam zweven en bijvoorbeeld hun eigen lichaam zien. Hij noemt deze link met de buitenlichamelijke ervaringen ook tijdens een TedX-lezing (4).

Screenshot Buitenlichamelijke Ervaring uit Video (2)

Screenshot Buitenlichamelijke Ervaring uit Video (2)

Het lijkt mij dat het soort ‘partiële bewustzijnservaringen’ buiten je lichaam zoals deze worden geïnduceerd door de experimenten van Blanke van een geheel andere orde zijn dan de buitenlichamelijke ervaringen, en de bijna-dood ervaringen zoals deze o.a. door Robert Monroe en de vele patiënten van Pim van Lommel (5) zijn beschreven.

Het feit dat je je bewustzijn buiten je lichaam kunt ervaren op de manier van Blanke is in mijn ogen wezenlijk anders dan de bekende buitenlichamelijke ervaringen. Het grootste verschil lijkt me dat de personen bij Blankes experimenten in feite hun zintuigen voor de gek houden. Ook al lijkt het misschien heel echt, het bewustzijn is niet werkelijk twee meter voor zich. Als dat immers wél zo zou zijn dan zou het bewustzijn zich ook moeten kunnen omdraaien en de voorkant van de proefpersoon kunnen zien. Ook zou de proefpersoon – in dit geval – ook met zijn neus voor het doek staan. Het zou pas werkelijk bewustzijn zijn, als er bijvoorbeeld twee meter voor haar iets kleins werd neergezet, nádat de virtuele bril werd opgezet, en dat deze persoon dat dan ook zou kunnen waarnemen.

Het ‘foppen’ van het bewustzijn in de experimenten van Blanke is niet te vergelijken met de bijzondere buitenlichamelijke ervaringen waarin het ik-perspectief ook daadwerkelijk ACTIEF aanwezig is, in die zin dat er wordt waargenomen vanuit dat andere perspectief, dat er soms vanuit andere kamers wordt waargenomen dan waar het lichaam zich bevindt, zoals Monroe en bijvoorbeeld Moorjani (6) dat beschreven.

Hoe kan Blanke verklaren dat er informatie wordt waargenomen (zoals informatie die zich bovenop een lamp in de operatiekamer bevond) terwijl het lichaam met gesloten ogen op bed ligt? Laat staan dat Blankes experimenten een verklaring kunnen bieden voor de rijkdom aan ervaringen die Monroe beschrijft in zijn boeken. Het voor de gek houden van het bewustzijn is van een geheel andere orde dan het werkelijk verplaatsen van het bewustzijn.

UITREIKEN VAN DE GEEST

Eerder binnen dit noëtische project hebben we stilgestaan bij de theorie van het bewustzijn dat zich kan uitreiken en daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op datgene waar het zich op richt (7). Het is interessant om eens stil te staan bij wat de mogelijkheden zijn van het ‘foppen’ van het bewustzijn zodanig dat dit bewustzijn ook daadwerkelijk mogelijkerwijs invloed gaat uitoefenen op het object waar het zich op richt.

Stel je eens voor dat we wellicht onze werkelijkheid om ons heen steeds opnieuw opbouwen en in stand houden door ons bewustzijn erop te richten, gelijk neuronenverbindingen intact blijven of zich versterken door aandacht, en dat we door ons bewustzijn te foppen ook mogelijkerwijs deze ‘scheppende’ potentie kunnen inzetten zodat het bewustzijn daadwerkelijk iets gaat ‘scheppen’ dat hij meent te zien.

Een interessante suggestie voor verder onderzoek zou zijn om een twintigtal mensen in een kring naar een centraal punt in het midden te laten kijken, terwijl ze allemaal een virtuele bril op hebben waarbij ze allen hetzelfde zien. Als het bewustzijn werkelijk een scheppende potentie zou hebben dan zouden andere mensen – zonder bril, maar wel met een grote gevoeligheid – wellicht datgene kunnen gaan waarnemen wat door de andere proefpersonen wordt geschapen door hun gezamenlijk bewustzijn.

NOTEN

(1) Afbeelding afkomstig van youtube video waarin prof. Olaf Blanke spreekt tijdens een zogenaamde TedX-lezing. Deze video is in juni 2012 geplaatst en terug te zien bij Tedx Talks.

(2) Screenshot uit youtube-video van het kanaal van the New Scientist.

(3) Out of Body Experiences are ‘all in the mind’

(4) Tedx Talks, zie vanaf 14’30” tot 15’20”

(5) Lommel, P. van (2007) Eindeloos Bewustzijn. Kampen: Ten Hage.

(6) Moorjani, A. (2012) Ik moest doodgaan om mezelf te genezen. Houten: Mana.

(7) Aanraken met je Geest

Advertenties

Intern of Extern Googlen?

Wat Google en Internet met onze hersenen doen

INTRODUCTIE

Zonder daarbij al te dramatisch te doen, denk ik dat de komst van de digitale revolutie een erg grote invloed heeft op de manier waarop wij in het leven staan, en vooral ook de manier waarop wij denken en voelen. Omdat het nog allemaal vrij nieuw terrein is, zijn de kenmerken van de ontwikkelingen ook nog niet helder afgebakend. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij het onderscheid tussen wat ik intern en extern googlen zou willen noemen (1).

WONDEREN

Een basis-aanname van deze noëtische site is dat het bewustzijn ongekende mogelijkheden biedt, die verder reiken en wonderbaarlijker zijn dan we met ons dagelijks bewustzijn ook maar kunnen bevroeden. Zoals Albert Einstein eens gezegd zou hebben:

” Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven,
doen of niets een wonder is en doen alsof alles een wonder is.
Ik geloof in de laatste manier. “

Ik sluit me hier graag bij aan. Tegenwoordig lijken de ‘wonderen’ niet veel verder te gaan dan de nieuwste fantastische mogelijkheden van een smartphone, een tablet, een bepaalde tv of een ander ongekend technologisch hoogstandje. Onze wonderen lijken in een snel tempo te digitaliseren en technocratiseren. Soms zien we nog wel eens een wonderbaarlijk dier bij de dierenplaatjes bij de Albert Heijn, maar de echte verwondering in ons collectieve maatschappelijke geheugen lijkt toch vooral technologisch van aard te zijn.

Nadat Newton het goddelijke uit het universum heeft gehaald, Darwin van ons een stel geëvolueerde apen heeft gemaakt en Freud ons heeft veranderd in wezens met sterke onbewuste driften, de politieke besluitvorming en de corporaties steeds verder van ons komen, komt daar Google en Internet nog eens bij die ons steeds het gevoel geven dat ons geheugen eigenlijk in het niet valt bij zó ontzettend veel digitaal opgeslagen informatie. Google weet het eigenlijk toch vaak beter en veel sneller, nietwaar? Wij werken actief mee door veel aandachtsversnipperend gedrag te vertonen. Wat blijft er nog over van onze goddelijke grootsheid?

DE STRIJD AANGAAN

De moderne fyisica leert ons dat het universum steeds meer begint te lijken op een grote gedachte in plaats van een grote machine. Het idee dat er – zonder enige vorm van bewustzijn- zoveel verscheidenheid aan dieren, zomaar spontaan door een aaneenschakeling van allerlei genetische foutjes kan ontstaan,  is eigenlijk toch ook erg onwaarschijnlijk. Daar komt bij dat steeds meer mensen bezig lijken te zijn met het ‘werken aan zichzelf’ waardoor de afstand tussen het Freudiaanse onbewuste en ons bewustzijn voor menigeen kleiner wordt.

Kortom, misschien is die evolutietheorie van Darwin eigenlijk wel grotendeels onzin, net zoals het goddeloze perspectief van Newton, en leven we in een wereld waarin we allen goddelijke potenties hebben en is het alleen zaak ons dat te herinneren en dat vervolgens ook beter te leren gebruiken.

Eén van de manieren om die grootsheid weer toe te laten is om te overwegen dat je ook groots bent, en dat de mens grootse mogelijkheden heeft, waar google nog een puntje aan kan zuigen, zullen we maar zeggen.

ONMETELIJKE GEDACHTEN

Binnen het noëtische kader op deze site wordt verondersteld dat ons bewustzijn het vermogen heeft om zich als een antenne af te stemmen op informatie die opgeslagen ligt in voor ons niet zichtbare velden (2). Niet alleen kan het op deze manier contact leggen met eerder persoonlijk opgeslagen informatie, maar ook is het mogelijk om – met oefening – contact te leggen met de informatie die opgeslagen is door andere personen, en wellicht zelfs om in contact te komen met informatie die een heel andere herkomst heeft.

Sommige mensen spreken over de Akasha-kronieken als zijnde deze informatievelden waar alles opgeslagen zou liggen wat ooit gedacht is. In het artikel ‘De Noëtische Muntjesapparaat’ (3) noem ik de mogelijkheid om als het ware een vraag, beeld, woord of gevoel te pakken. Deze als een muntje tijdens een rustig (meditatie-) moment in je geest te werpen om dan vervolgens in rust te zien hoe je geest contact gaat leggen met zaken die er mee te maken hebben. Hierbij kunnen beelden, muziekstukken, gevoelens, herinneringen en ook creatieve ingevingen loskomen.

Wat is er mooier dan op deze manier tot nieuwe inzichten, nieuwe gedachten en nieuwe manieren van schoonheidsbeleving te komen? En als je deze nieuwe gedachten/gevoelens ook nog eens in vrijheid en eerlijkheid zou kunnen delen met anderen die er op hun manier weer iets aan toevoegen, dan levert dat toch veel meer vreugde op dan het snel rondspringen van het ene google-resultaat naar het anderen, of van de ene tweet of facebookbericht naar de andere?

Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een geest die in staat is om rust te vinden; een geest die in staat is om door de ruis heen te kijken (4). In mijn ogen is het grootste gevaar momenteel in onze westerse samenleving de enorme aandachtsversnippering en het gemak waarmee we onze aandacht ook richten op externe (amusements) prikkels die voor een snelle en gemakkelijke bevrediging zorgen.

Eén van de leuke effecten van het zo struinen door de informatievelden is dat je ook door het planten van nieuwe gedachten, gebruik kunt maken van mogelijke ‘magnetische’ effecten in die zin dat de kans wel eens groter zou kunnen worden dat je in contact komt met mensen die in datzelfde domein aan het scheppen zijn.

De door jezelf geplante nieuwe gedachten in de ‘gedachtenether’ zouden ook wel eens een veel langere levensduur hebben dan de gemiddelde artikelen op internet, waarvan er velen na een paar jaar in de vergetelheid raken en uiteindelijk verworden tot een dode link.

Mocht je je aangesproken voelen tot het gedachtegoed op deze site en gemotiveerd zijn om de grenzen van je bewustzijn op te rekken samen met andere mensen dan raad ik je aan je via de contactpagina aan te melden.

NOËTISCHE NOTEN
(1) We hebben het eerder gehad over Google, zie daarvoor een artikel uit 2010: https://noetiek.wordpress.com/2010/09/20/geloof-in-een-oneindige-geest-en-googlistische-luiheid/
(2) https://noetiek.wordpress.com/2010/01/06/de-bewustzijnsantenne/
(3) https://noetiek.wordpress.com/2010/03/21/de-noetische-muntjesautomaat/
(4) https://noetiek.wordpress.com/2010/08/01/m-band-herrie-ernstige-gedachtenverdichting/